Sony Xperia SP - Višestruki pozivi

background image

Višestruki pozivi

Ako imate aktiviranu funkciju poziva na čekanju, možete upravljati višestrukim

pozivima u isto vrijeme. Kada je ta funkcija aktivirana, bit ćete obaviješteni bipom ako

primite drugi poziv.

Za aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Postavke poziva > Dodatne postavke.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čekanju, kucnite na Poziv na čekanju.

Odgovaranje na drugi poziv i stavljanje poziva u toku na čekanje

Kada u toku poziva začujete ponavljani zvučni signal, povucite udesno.

41

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Odbijanje drugog poziva

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite ulijevo.

Upućivanje drugog poziva

1

Za vrijeme poziva u toku dotaknite .

2

Unesite broj primaoca i dotaknite . Prvi poziv je stavljen na čekanje.

Prebacivanje između višestrukih poziva

Da biste se prebacili na drugi poziv i stavili trenutni poziv na čekanje, kucnite

Prelazak na ovaj poziv

.