Sony Xperia SP - Pozivi za hitne slučajeve

background image

Pozivi za hitne slučajeve

Vaš uređaj podržava međunarodne brojeve službi za hitne slučajeve, na primjer, 112

ili 911. Te brojeve obično možete koristiti za upućivanje poziva za hitne slučajeve u

bilo kojoj zemlji, sa ili bez umetnute SIM kartice, ukoliko ste u dometu neke mreže.

Za upućivanje poziva za hitne slučajeve

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Telefon.

3

Unesite broj službi za hitne slučajeve i kucnite na . Da biste izbrisali broj,

kucnite na .

Pozive za hitne slučajeve možete upućivati kada nije umetnuta SIM kartica ili kada su odlazni

pozivi zabranjeni.

Za upućivanje poziva za hitne slučajeve dok je SIM kartica zaključana

1

Iz zaključanog ekrana, kucnite na Poziv za hitne slučaj..

2

Unesite broj službi za hitne slučajeve i kucnite na .

43

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.