Sony Xperia SP - Ograničavanje poziva

background image

Ograničavanje poziva

Možete blokirati sve ili određene kategorije dolaznih i odlaznih poziva. Ako ste primili

PIN2 kôd od pružatelja usluga, možete koristiti listu Brojeva fiksnog biranja (FDN) za

ograničavanje odlaznih poziva.

Blokiranje dolaznih ili odlaznih poziva

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Postavke poziva.

3

Dotaknite Zabrana pozivai odaberite opciju.

4

Unesite lozinku i dotaknite Omogući.

Kada prvi put postavljate funkciju blokiranja poziva, za njeno aktiviranje je potrebno unijeti

lozinku. Ako kasnije želite urediti postavke blokiranja poziva, morate koristiti istu lozinku.

Omogućavanje ili onemogućavanje fiksnog biranja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Postavke poziva > Brojevi fiksnog biranja.

3

Kucnite na Aktivirati fiksno biranje ili Deaktivirati fiksno biranje.

4

Unesite PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2) i kucnite OK.

Za pristupanje listi primalaca prihvaćenih poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Nađite i kucnite Postavke > Postavke poziva > Brojevi fiksnog biranja >

Brojevi fiksnog biranja

.