Sony Xperia SP - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata obuhvata uslugu glasovne pošte, pozivatelji vam mogu ostavljati

govorne poruke kada niste u mogućnosti odgovorati na pozive. Vaš broj usluge

glasovne pošte obično je sačuvan na vašoj SIM kartici. Ako to nije slučaj, broj možete

dobiti od vašeg operatera mreže i ručno ga unijeti.

Unošenje broja govorne pošte

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Postavke poziva > Govorna pošta >

Postavke glasovne pošte

> Broj govorne pošte.

3

Unesite broj vaše govorne pošte.

4

Kucnite OK.

Pozivanje usluge govorne pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Telefon.

3

Dodirnite i držite

1

.

42

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.