Sony Xperia SP - Smart Connect

background image

Smart Connect

Aplikaciju Smart Connect koristite kako biste postavili šta će se desiti u vašem uređaju

kada se povežete ili kada prekinete vezu sa priborom. Aplikaciju Smart Connect

možete koristiti i za postavljanje pokretanja određene aktivnosti ili grupe aktivnosti na

vašem uređaju u određeno doba dana.
Na primjer, kada spojite slušalice sa mikrofonom, možete kreirati događaj tako da se

na vašem uređaju pokrenu sljedeće aktivnosti:

Kada putujete na posao, između 07:00 i 09:00 sati, "WALKMAN" player se pokreće, a

web pretraživač otvara jutarnje novine. Jačina zvona je postavljena na vibraciju.

Na putu kući sa posla, pokreće se FM radio, a aplikacija za bilješke se otvara sa

vašom listom za kupovinu.

Pokretanje aplikacije Smart Connect

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .

Za kreiranje Smart Connect događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart veza. Ukoliko po prvi put otvarate Smart Connect,

kucnite na OK da zatvorite uvodni ekran.

2

Na Događaji tabulatoru, kucnite na .

3

Imenujte događaj, zatim kucnite na Kreiraj.

4

Ispod Kad, dodajte ili pribor ili vremenski interval, ili oboje.

5

Ispod Uradi ovo, dodajte šta želite da se desi u vašem uređaju.

6

Ispod Na kraju, dodajte šta želite da se desi kada prekinite vezu s priborom ili

kada se završi vremenski interval. Ukoliko su postavljena oba uvjeta, aktivnosti

će se pokrenuti ili kada prekinete vezu s priborom, ili kada se završi vremenski

interval.

7

Da biste sačuvali događaj, pritisnite .

Da biste dodali Bluetooth® pribor, prvo ga morate upariti s vašim uređajem.

Uređivanje Smart Connect događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connection.

2

Na tabulatoru Događaji dotaknite događaj.

3

Ako je događaj isključen, povucite klizač udesno.

4

Prilagodite postavke po želji.

Za uklanjanje događaja dotaknite redak događaja > Izbriši događaj i za potvrdu dotaknite

Izbrisati.

Upravljanje uređajima

Koristite aplikaciju Smart Connect za upravljanje nizom pametnih dodataka koje

možete povezati sa svojim uređajem, uključujući SmartTags, SmartWatch i Smart

Wireless Headset pro kompanije Sony. Smart Connect preuzima sve potrebne

aplikacije i pronalazi nezavisne aplikacije kada su dostupne. Ranije povezani uređaji

prikazuju se na spisku koji vam omogućava da saznate više informacija o funkcijama

svakog uređaja.

Uparivanje i povezivanje pribora

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connection. Ako prvi put otvarate Smart Connect,

kucnite OK kako biste zatvorili uvodni ekran.

2

Kucnite Uređaji, a zatim kucnite .

3

Kucnite OK kako biste počeli tražiti uređaje.

4

Na listi rezultata pretraživanja, kucnite ime uređaja kojeg želite dodati.

Prilagođavanje postavki za povezani pribor

1

Uparite i povežite pribor s uređajem.

2

Pokrenite aplikaciju Smart Connection.

3

Kucnite Uređaji, a zatim ponovo kucnite naziv povezanog pribora.

4

Prilagodite željene postavke.

102

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.