Sony Xperia SP - Bežična tehnologija Bluetooth®

background image

Bežična tehnologija Bluetooth

®

Koristite Bluetooth

®

funkciju da pošljete datoteke na druge Bluetooth

®

kompatibilne

uređaje ili da se povežete na handsfree pribor. Uključite Bluetooth

®

funkciju na

uređaju i kreirajte bežične veze prema drugim Bluetooth

®

kompatibilnim uređajima kao

što su računari, handsfree pribor i telefoni. Bluetooth

®

veze su učinkovitije unutar

raspona od 10 metara (33 stope), bez čvrstih predmeta između. U pojedinim
slučajevima potrebno je ručno upariti uređaj s drugim Bluetooth

®

uređajima.

Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth

®

uređajima može varirati.

Uključivanje funkcije Bluetooth

®

i postavljanje uređaja kao vidljivog

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Kucnite prekidač za uključivanje i isključivanje pored Bluetooth kako biste
uključili funkciju Bluetooth

®

.

3

Kucnite Bluetooth. Prikazat će se vaš uređaj i spisak dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

4

Kucnite naziv svog uređaja kako biste uređaj učinili vidljivim drugim Bluetooth

®

uređajima.

Podešavanje vremena vidljivosti uređaja za druge Bluetooth

®

uređaje

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Pronađite i kucnite Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite Vrem. ograničenje vidljivosti.

4

Odaberite opciju.

Davanje imena uređaju

Svom uređaju možete dati ime. To ime se prikazuje drugim uređajima nakon što
uključite Bluetooth

®

funkciju i nakon što se uređaj postavi kao vidljiv.

Dodjeljivanje imena uređaju

1

Provjerite je li funkcija Bluetooth

®

uključena.

2

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

3

Pronađite i kucnite Bluetooth.

4

Kucnite i odaberite Promijeni ime telefona.

5

Unesite ime za svoj uređaj.

6

Kucnite Promijeni ime.

Uparivanje s drugim Bluetooth

®

uređajem

Kada uparite svoj uređaj s drugim uređajem, možete, na primjer, povezati uređaj sa
Bluetooth

®

slušalicama s mikrofonom ili Bluetooth

®

automobilskim priborom i koristiti

te uređaje za dijeljenje muzike.
Kada uparite svoj uređaj s drugim Bluetooth

®

uređajem, vaš uređaj će zapamtiti to

uparivanje. Prilikom uparivanja svog uređaja s Bluetooth

®

uređajem, možda ćete

morati unijeti pristupni kôd. Vap uređaj će automatski pokušati s generičkim pristupnim
kôdom 0000. Ako to ne uspije, pogledajte korisnički vodič za svoj Bluetooth

®

uređaj

95

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

kako biste saznali pristupni kôd za uređaj. Nema potrebe da ponovo unosite pristupni
kôd prilikom narednog spajanja na ranije upareni Bluetooth

®

uređaj.

Neki Bluetooth

®

uređaji, npr. većina Bluetooth

®

slušalica s mikrofonom, iziskuju da izvršite i

uparivanje i povezivanje s drugim uređajem.

Telefon možete upariti s nekoliko Bluetooth

®

uređaja, ali se istovremeno možete povezati

samo na jedan Bluetooth

®

profil.

Uparivanje uređaja sa drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Provjerite da li uređaj sa kojim želite upariti telefon ima aktiviranu funkciju
Bluetooth

®

te da li je vidljiv za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

3

Pronađite i kucnite Bluetooth. Svi dostupni Bluetooth

®

uređaji pojavljuju se na

spisku.

4

Kucnite Bluetooth

®

uređaj koji želite upariti s uređajem.

5

Unesite pristupni kôd, ukoliko se traži, ili potvrdite isti pristupni kôd na oba
uređaja. Vaš uređaj i Bluetooth

®

uređaj su upareni.

Povezivanje uređaja sa drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Ako se povezujete na Bluetooth

®

uređaj koji zahtijeva da prvo izvršite

uparivanje uređaja prije povezivanja, slijedite relevantne korake kako biste svoj

uređaj uparili s tim uređajem.

2

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

3

Pronađite i kucnite Bluetooth.

4

Kucnite Bluetooth

®

uređaj sa kojim želite povezati svoj uređaj.

Ukidanje uparivanja s Bluetooth

®

uređajem

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Bluetooth.

3

U opciji Upareni uređaji kucnite pored naziva uređaja za koji želite ukinuti

uparivanje.

4

Kucnite Poništiti uparivanje.

Slanje i primanje stavki pomoću Bluetooth

®

tehnologije

Podijelite stavke s drugim Bluetooth

®

kompatibilnim uređajima kao što su telefoni ili

računari. Možete poslati i primiti nekoliko vrsta stavki koristeći Bluetooth

®

funkciju, kao

što su:

Fotografije i video isječci

Muzika i druge audio datoteke

Kontakti

Web stranice

Za slanje stavki koristeći Bluetooth

®

1

Prijemni uređaj:

Pobrinite se da je Bluetooth

®

funkcija uključena i da je uređaj

vidljiv za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Uređaj-pošiljalac:

Otvorite aplikaciju koja sadržava stavku koju želite poslati i

pomaknite se do nje.

3

Zavisno od aplikacije i stavke koju želite poslati, možda ćete morati, na primjer,

dodirnuti i držati stavku, otvoriti stavku ili pritisnuti . Mogu postojati i drugi

načini da se pošalje stavka.

4

Odaberite Bluetooth.

5

Uključite Bluetooth

®

ako se to od vas zatraži.

6

Kucnite na ime prijemnog uređaja.

7

Prijemni uređaj:

Ukoliko se zatraži, prihvatite vezu.

8

Uređaj-pošiljalac:

Ukoliko se to zatraži, potvrdite prijenos na prijemni uređaj.

9

Prijemni uređaj:

Prihvatite dolaznu stavku.

96

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Primanje stavki pomoću funkcije Bluetooth

®

1

Provjerite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i vidljiva za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Uređaj za slanje počinje slati podatke na vaš uređaj.

3

Ako se to zatraži od vas, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite

predloženi pristupni kôd.

4

Kada primite obavještenje o dolaznoj datoteci na uređaju, povucite statusnu

traku prema dolje i kucnite obavještenje kako biste prihvatili prijenos datoteka.

5

Kucnite Prihvatiti kako biste započeli prijenos datoteka.

6

Da biste vidjeli napredak prijenosa, povucite statusnu traku prema dolje.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, povucite statusnu traku prema dolje i kucnite

relevantnu obavijest.

Prikaz datoteka primljenih putem funkcije Bluetooth

®

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Pronađite i kucnite Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite Prikaži primljene datoteke.