Sony Xperia SP - Ažuriranje uređaja

background image

Ažuriranje uređaja

Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera kako biste ostvarili optimalnu

učinkovitost i najnovija poboljšanja. Možete koristiti aplikaciju Centar za ažuriranje na

uređaju kako biste pokrenuli bežično ažuriranje ili možete koristiti aplikaciju PC

Companion na računaru da pokrenete ažuriranje koristeći vezu putem USB kabla.
Ako ažuriranje vršite bežično, možete koristiti mobilnu mrežu ili Wi-Fi

®

mrežnu vezu.

Prije pokretanja ažuriranja obavezno napravite rezervnu kopiju podataka i sačuvate

sve podatke pohranjene na uređaju.

Moguće je da nova softverska izdanja nisu kompatibilna sa svim uređajima. Kada pokrenete

ažuriranje koristeći aplikaciju Centar za ažuriranje, uspostavlja se veza za prijenos podataka i

postoji mogućnost obračunavanja nastalih troškova. Pored toga, dostupnost ažuriranja preko

mobilne mreže ovisi o vašem operateru. Obratite se svom operateru mreže za dodatne

informacije.

Ažuriranje vašeg uređaja bežičnim putem

Koristite Centar za ažuriranje aplikacije da ažurirate uređaj bežičnim putem. Ažuriranja

softvera možete preuzeti ručno ili možete dozvoliti Usluzi za ažuriranje da automatski

ažurira uređaj kada preuzimanja postanu dostupna. Kada je svojstvo automatskog

ažuriranja aktivirano, pojavljuje se obavještenje u statusnoj traci svaki put kada

ažuriranje postane dostupno.

Ručno preuzimanje ažuriranja softvera iz Update center

1

Iz vašeg Početnog ekrana dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Update Center.

3

Izaberite željeno ažuriranje aplikacije ili sistema i za preuzimanje ažuriranja

aplikacija dotaknite ili dotaknite .

Ažuriranja aplikacija se pokreću automatski nakon preuzimanja. Kod ažuriranja sistema,

ažuriranje instalirajte ručno nakon preuzimanja. Vaš uređaj će se automatski ponovo pokrenuti

nakon završetka instalacije. Mogu nastati troškovi podatkovnih veza kada se preuzimaju

ažuriranja putem mobilnih mreža.

Za aktiviranje automatskog ažuriranja softvera koristeći aplikaciju Centar za

ažuriranje

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Update Center.

3

Pritisnite “ , zatim kucnite na Postavke.

4

Označite Dozvoli automatska preuzimanja kvadratić, zatim kucnite na

Pristajem

. Ažuriranja se sada automatski preuzimaju čim postanu dostupna.

Mogu nastati troškovi podatkovnih veza kada se preuzimaju ažuriranja putem mobilnih mreža.

Instalacija ažuriranja sistema

1

Iz vašeg Početnog ekrana dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Update Center.

3

Izaberite ažuriranje sistema koje želite instalirati, a zatim dotaknite .

Ažuriranje uređaja koristeći povezivanje USB kablom

Neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. Na statusnoj traci pojavljuju

se obavještenja o takvim preuzimanjima. Da biste preuzeli i izvršili ažuriranja,

potrebno vam je USB kablo i računar s PC Companion aplikacijom. Možete instalirati

PC Companion na računar koristeći instalacijske datoteke sačuvane u uređaju, ili

možete direktno preuzeti aplikaciju sa

Stranice softvera PC Companion

.

111

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pokretanje preuzimanja programa PC Companion preko uređaja

1

Povežite telefon s računarom preko USB kabla.

2

Kada se to od vas zatraži, slijedite upute na uređaju kako biste pokrenuli

instalaciju programa PC Companion na računar.

Za preuzimanje ažurirannja softvera koristeći vezu USB kabla

1

Instalirajte PC Companion aplikaciju na računar koji koristite, ukoliko već nije

instalirana.

2

Povežite uređaj sa računarom putem USB kabla.

3

Računar

: Pokrenite aplikaciju PC Companion. Nakon nekoliko trenutaka, PC

Companion pronalazi vaš uređaj i traži novi softver.

4

Uređaj

: Kada se na statusnoj traci pojave obavještenja, slijedite upute na

ekranu kako biste izvršili odgovarajuća ažuriranja softvera.

Ažuriranje uređaja pomoću računara Apple

®

Mac

®

1

Instalirajte aplikaciju Sony™ Bridge za Mac na Apple

®

Mac

®

računar koje

koristite ako aplikacija već nije instalirana.

2

Putem USB kabla, povežite uređaj i računar Apple

®

Mac

®

.

3

Računar

: Pokrenite aplikaciju Sony™ Bridge za Mac. Nakon nekoliko trenutaka,

aplikacija Sony™ Bridge za Mac otkriva uređaj i traži novi softver na njemu.

4

Računar

: Ukoliko se pronađe novo ažuriranje za softver, pojavljuje se iskočni

prozor. Slijedite upute na ekranu kako biste pokrenuli relevantna ažuriranja

softvera.

Aplikacija Sony™ Bridge za Mac može se preuzeti na

Stranici softvera Bridge za Mac

.