Sony Xperia SP - Poboljšavanje zvuka

background image

Poboljšavanje zvuka

Poboljšanje kvaliteta zvuka pomoću funkcije ekvalizatora

1

Kada se pjesma reproducira putem aplikacije "WALKMAN", dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Zvučni efekti > Poboljšanja zvuka.

3

Ako želite ručno prilagoditi zvuk, povucite dugmad za opseg frekvencije prema

gore ili prema dolje. Za automatsko podešavanje zvuka dotaknite

i

odaberite stil.

Uključivanje okružujućeg zvuka

1

Kada je aplikacija "WALKMAN" otvorena, kucnite na .

2

Kucnite Postavke > Zvučni efekti > Poboljšanja zvuka > Postavke > Poboljš.

kvalitet zv. (VPT)

.

3

Odaberite postavku, a zatim kucnite OK kako biste potvrdili.