Sony Xperia SP - Traženje i prikazivanje kontakata

background image

Traženje i prikazivanje kontakata

Pregled ekrana kontakata

1

Kartice Kontakti, Pozivanje, Omiljeni i Grupe

2

Prikaz detalja o kontaktu

3

Prelazak na kontakte koji započinju odabranim slovom

4

Pristup opcijama komuniciranja za dati kontakt

5

Tražite kontakte

6

Dodajte kontakt

7

Prikažite više opcija

Za traženje kontakta

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Kucnite na i unesite prvih nekoliko slova imena kontakta u Traži kontakte

polje. Svi kontakti čija imena počinju sa tim slovima se pojavljuju.

45

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za odabir kontakata koji će se prikazivati u aplikaciji Kontakti

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , zatim kucnite na Filtrirati.

3

Na listi koja se pojavi, označite ili skinite oznaku sa željenih opcija. Ako ste

sinhronizirali kontakte sa računom za sinhroniziranje, taj račun pojavit će se na

listi. Kucnite na račun da proširite listu opcija.

4

Kada završite, kucnite na OK.