Sony Xperia SP - Izrada rezervne kopije kontakata

background image

Izrada rezervne kopije kontakata

Za izradu rezervne kopije kontakata možete koristiti memorijsku karticu ili SIM karticu.

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite na Izvezi kontakte > SD kartica.

3

Kucnite na OK.

Za izvoženje kontakata na SIM karticu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , zatim kucnite na Izvezi kontakte > SIM kartica.

3

Označite kontakte koje želite izvesti, ili kucnite na Označiti sve ukoliko želite

izvesti sve vaše kontakte.

4

Kucnite na Izvezi.

5

Odaberite Dodaj kontakte ukoliko želite dodati kontakte postojećim kontaktima

na vašoj SIM kartici, ili odaberite Zamijeni sve kontakte ukoliko želite zamijeniti

postojeće kontakte na vašoj SIM kartici.

Kada izvozite kontakte na SIM karticu, ne mogu se izvesti sve informacije. Razlog su

ograničenja količine memorije na SIM karticama.

48

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.