Sony Xperia SP - Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti

background image

Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti

Ukoliko vaše kontakte sinhronizirate sa novim računom ili na neki drugi način uvozite

informacije o kontaktu, mogli biste završiti sa duplikatnim unosima u aplikaciji Kontakti.

Ukoliko se ovo desi, takve duplikate možete združiti kako biste kreirali jedan unos. A

ukoliko unose združite greškom, možete ih ponovno razdvojiti kasnije.

47

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Povezivanje kontakata

1

Iz Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt kojeg želite povezati s drugim kontaktom.

3

Pritisnite , a zatim kucnite Poveži kontakt.

4

Kucnite na kontakt čije informacije želite združiti s prvim kontaktom, zatim

kucnite na OK da potvrdite. Informacije iz prvog kontakta se spajaju s drugim

kontaktom, a spojeni kontakti se prikazuju kao jedan kontakt na Listi kontakata.

Razdvajanje spojenih kontakata

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , a zatim dotaknite .

2

Dotaknite povezane kontakte koje želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite Ukini vezu sa kont. > Ukini vezu.