Sony Xperia SP - Budilnik

background image

Budilnik

O budilniku

Koristite svoj uređaj kao budilnik i izaberite bilo koji zvuk na uređaju kao zvuk alarma.

Alarm se neće oglasiti ako je uređaj isključen. Ali oglasit će se ako je uređaj postavljen

u nečujni režim rada ili način rada u avionu. Ako koristite jedan od ovih režima rada,

uređaj možete držati uključenim kada spavate, a da vas ne probude telefonski pozivi.

Za otvaranje budilnika

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Alarm i sat.

108

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za postavljanje novog alarma

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Alarm i sat.

3

Kucnite na .

4

Kucnite na Vrijeme i prilagodite vrijeme tako što ćete se pomicati gore ili dolje.

5

Kucnite na Postaviti.

6

Ako želite, uredite ostale postavke alarma.

7

Kucnite na Gotovo.

Za uređivanje postojećeg alarma

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Alarm i sat.

3

Kucnite na alarm koji želite urediti.

4

Kucnite na Vrijeme i prilagodite vrijeme tako što ćete se pomicati gore ili dolje.

5

Kucnite na Postaviti.

6

Ako želite, uredite ostale postavke alarma.

7

Kucnite na Gotovo.

Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji odaberete za opće postavke vremena,

na primjer, 12-satni ili 24-satni.

Deaktiviranje alarma

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Alarm i sat.

3

Povucite klizač ulijevo pored alarma koji želite deaktivirati.

Aktiviranje postojećeg alarma

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Alarm i sat.

3

Povucite klizač udesno pored alarma koji želite aktivirati.

Za brisanje alarma

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Alarm i sat.

3

Dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.

4

Kucnite na Izbrisati alarm, zatim kucnite na Da.

Postavljanje melodije zvona za alarm

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Alarm i sat.

3

Kucnite alarm koji želite urediti.

4

Kucnite Zvuk alarma i odaberite opciju, a zatim kucnite Gotovo.

5

Kucnite Gotovo.

Za postavljanje alarma koji se ponavlja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Alarm i sat.

3

Kucnite na alarm koji želite urediti.

4

Kucnite na Ponoviti.

5

Označite kvadratiće za željene dane i kucnite na OK.

6

Kucnite na Gotovo.

Postavljanje naslova za alarm

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Alarm i sat.

3

Kucnite alarm koji želite urediti.

4

Unesite naziv za alarm u polju Tekst alarma.

5

Kucnite Gotovo.

109

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Alarm i sat.

3

Kucnite alarm koji želite urediti.

4

Označite okvir za izbor Upozorenje vibracijom.

5

Kucnite Gotovo.

Funkcija vibriranja je omogućena po zadanoj vrijednosti kada kreirate novi alarm.

Postavljanje alarma da se oglase kad je uređaj u nečujnom načinu rada

1

Iz Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Alarm i sat, zatim kucnite da odaberete alarm.

3

Označite okvir za izbor Alarm u nečuj. rež. rada.

4

Kucnite Gotovo.

Funkcija alarma u nečujnom načinu rada je omogućena po zadanoj vrijednosti kada kreirate

novi alarm.

Za odlaganje alarma kada se oglasi

Kucnite na Odložiti.

Za isključivanje alarma kada se oglasi

Prevucite udesno.

110

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.