Sony Xperia SP - Upravljanje video sadržajem

background image

Upravljanje video sadržajem

Ručno preuzimanje informacija o filmu

1

Provjerite da li je na uređaju aktivna veza za prijenos podataka.

2

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite Filmovi.

3

Kucnite Sve na kartici Moja kolekcija kako biste pretražili do sličice datoteke o

kojoj želite preuzeti informacije.

4

Dodirnite i držite sličicu za video, a zatim kucnite Tražite informacije.

5

Ako se to zatraži od vas, dozvolite uređaju da preuzme detalje o video isječku

preko mobilne veze za prijenos podataka.

6

U polju za traženje, unesite ključne riječi za video, a zatim kucnite tipku za

potvrdu na tastaturi. Svi filmovi se prikazuju na spisku.

7

Odaberite rezultat traženja, a zatim kucnite Gotovo. Preuzimanje podataka

počinje.

Informacije o novim dodanim video isječcima možete primati automatski svakog puta kada se

otvori aplikacija Fimovi ako označite okvir za potvrdu Preuzmi detalje videa pod stavkom

Postavke. Moguće je da će se zaračunavati trošak prijenosa podataka.

Ukoliko preuzete informacije nisu tačne, tražite ponovo pomoću drugih ključnih riječi.

83

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Brisanje informacija o video isječku

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite Filmovi.

2

Kucnite Sve na kartici Moja kolekcija kako biste pretražili video koji želite

urediti.

3

Dodirnite i držite sličicu videa, a zatim kucnite Obriši informacije.

Brisanje video zapisa

1

Iz početnog ekrana kucnite , a zatim pronađite i kucnite na Filmovi.

2

Kucnite Sve na kartici Moja kolekcija kako biste pretražili video koji želite

izbrisati.

3

Dodirnite i držite sličicu videa, zatim kucnite na Izbriši iz liste koja se pojavi.

4

Ponovo kucnite Izbrisati za potvrdu.

84

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.