Sony Xperia SP - Slanje i primanje poruka e-pošte

background image

Slanje i primanje poruka e-pošte

1

Prikaz liste svih računa e-pošte i nedavnih fascikli

2

Pisanje nove poruke e-pošte

3

Traženje poruka e-pošte

4

Pristup postavkama i opcijama

53

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

5

Lista poruka e-pošte

Preuzimanje novih poruka e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite E-pošta.

3

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite i odaberite Dolazne poruke

računa koji želite provjeriti.

4

Za preuzimanje novih poruka dotaknite .

Kada su dolazne poruke otvorene, listu poruka osvježite prevlačenjem prema dolje na ekranu.

Čitanje poruka e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite E-pošta.

3

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite i odaberite račun koji želite

provjeriti, a zatim u padajućem meniju dotaknite Dolazne poruke. Ako želite

provjeriti sve račune e-pošte odjednom, dotaknite , a zatim u padajućem

meniju dotaknite Kombinirane dolazne por..

4

U dolaznim porukama e-pošte pomaknite se prema gore ili dolje i dotaknite

poruku e-pošte koju želite pročitati.

Kreiranje i slanje poruke e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , zatim pronađite i dotaknite E-pošta.

2

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite i odaberite račun s kojeg želite

poslati e-poštu, a zatim u padajućem meniju dotaknite Dolazne poruke.

3

Dotaknite , a zatim unesite ime kontakta ili adresu e-pošte ili dotaknite i iz

liste kontakata odaberite jednog ili više primaoca.

4

Unesite adresu e-pošte, predmet i tekst poruke, a zatim dotaknite .

Odgovaranje na poruku e-pošte

1

U dolaznim porukama e-pošte pronađite i dotaknite na poruku koju želite

odgovoriti, a zatim dotaknite Odgovoriti ili Odgovoriti svima.

2

Unesite svoj odgovor, a zatim dotaknite .

Prosljeđivanje poruke e-pošte

1

U dolaznim porukama e-pošte pronađite i dotaknite poruku koju želite

proslijediti, a zatim dotaknite Naprijed.

2

Adresu e-pošte primaoca unesite ručno ili dotaknite i odaberite primaoca iz

svoje liste kontakata.

3

Unesite tekst poruke, a zatim dotaknite .

Prikazivanje priloga iz poruke e-pošte

1

Pronađite i dotaknite poruku e-pošte koja sadrži prilog koji želite prikazati.

Poruke e-pošte s prilozima označavaju se oznakom .

2

Nakon otvaranja poruke e-pošte, dotaknite Učitaj. Postupak preuzimanja

priloga je pokrenut.

3

Nakon završetka postupka preuzimanja priloga, dotaknite Prikaži.

Pohranjivanje adrese e-pošte pošiljaoca u kontakte

1

Pronađite i dotaknite željenu poruku u dolaznim porukama vaše e-pošte.

2

Dotaknite ime pošiljaoca, a zatim dotaknite OK.

3

Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite Kreirati novi kontakt.

4

Ako želite, uredite informacije o kontaktu, a zatim dotaknite Gotovo.