Sony Xperia SP - Postavljanje e-pošte

background image

Postavljanje e-pošte

Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju kako biste slali i primali poruke e-pošte preko

svojih računa e-pošte. Možete imati jedan ili više računa e-pošte odjednom, uključujući

poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync.

Postavljanje računa e-pošte

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite E-pošta.

3

Slijedite upute koje se pojavljuju na ekranu kako biste završili postavljanje.

Za neke usluge e-pošte, možda će biti potrebno da kontaktirate vašeg pružaoca usluge e-

pošte radi detaljnih postavki računa e-pošte.

Dodavanje dodatnog računa e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite E-pošta.

3

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite , a zatim dotaknite Dodati račun.

4

Unesite adresu e-pošte i lozinku, a zatim dotaknite Dalje. Ako se postavke za

račun e-pošte ne mogu preuzeti automatski, postavljanje završite ručno.

5

Kada se to zatraži, unesite naziv računa e-pošte radi lakšeg prepoznavanja.

6

Kada završite postupak, dotaknite Dalje.

Postavljanje računa e-pošte kao zadanog računa

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite E-pošta.

3

Pritisnite , a zatim kucnite Postavke.

4

Odaberite račun koji želite koristiti kao zadani račun za sastavljanje i slanje

poruka e-pošte.

5

Označite okvir za izbor Zadani račun. Dolazne poruke zadanog računa se

pojavljuju svaki put kada otvorite aplikaciju e-pošte.

Ukoliko imate samo jedan račun e-pošte, taj račun automatski predstavlja zadani račun.