Sony Xperia SP - Прехвърляне на контакти

background image

Прехвърляне на контакти

Има няколко начина за прехвърляне на контакти в новото устройство. За помощ относно избора на

начин за прехвърляне прочетете статията за прехвърляне на контакти.

Прехвърляне на контакти с помощта на компютър

Xperia™ Transfer и Contacts Setup са приложения в компютърната програма PC Companion, които

ви помагат да извлечете контактите от старото си устройство и да ги прехвърлите в ново

устройство. Тези приложения поддържат различни марки устройства, включително iPhone,

Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola и Nokia.
Ще са ви нужни:

компютър, свързан с Интернет;

USB кабел за старото ви устройство.

USB кабел за новото устройство с Android™.

вашето старо устройство;

вашето ново устройство с Android™.

Прехвърляне на контакти в новото устройство чрез компютър

1

Уверете се, че PC Companion е инсталиран на персоналния компютър (PC).

2

Отворете приложението PC Companion, щракнете върху Xperia™ Transfer или
Конфигуриране на контакти и следвайте инструкциите за прехвърляне на контактите.

Прехвърляне на контакти чрез онлайн акаунт

Ако сте синхронизирали контактите си от старото устройство или от компютъра си с онлайн
акаунт, например Google Sync™, Facebook™ или Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, можете да

прехвърлите контактите си в новото устройство чрез този акаунт.

Синхронизиране на контакти в новото устройство чрез акаунт за синхронизиране

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки> Акаунти и синхр..

3

Изберете акаунта, с който искате да синхронизирате контактите си, след което натиснете

> Синхронизиране сега.

Трябва да сте влезли в съответния акаунт за синхронизиране, за да можете да
синхронизирате контактите си с него.

Други методи за прехвърляне на контакти

Има няколко други начина за прехвърляне на контакти от старото в новото ви устройство. Можете
например да копирате контактите в карта с памет, да използвате технологията Bluetooth

®

или да

запишете контактите в SIM карта. За по-конкретна информация относно прехвърлянето на

контактите от старото ви устройство вижте съответното ръководство за потребителя.

Импортиране на контакти от карта с памет

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Импортиране на контакти > SD карта.

3

Изберете къде да се запишат контактите ви.

4

Изберете файла, който искате да импортирате.

44

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Импортиране на контакти чрез технологията Bluetooth

®

1

Уверете се, че функцията Bluetooth

®

е активирана в устройството и че то е видимо.

2

Когато бъдете уведомени за входящ файл в устройството, плъзнете лентата за състояние

надолу и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.

3

Натиснете Приеми, за да стартирате прехвърлянето на файла.

4

Плъзнете надолу лентата на състоянието. Когато прехвърлянето приключи, натиснете

известието.

5

Натиснете получения файл и изберете къде да се запишат контактите ви.

Импортиране на контакти от SIM картата

Възможно е да загубите информация или да получите по няколко записа за контакт, ако
прехвърляте контакти чрез SIM карта.

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Импортиране на контакти> SIM карта.

3

Изберете къде да се запишат контактите ви.

4

За да импортирате отделен контакт, намерете го и го натиснете. За да импортирате всички

контакти, натиснете Импортиране на всички.