Sony Xperia SP - Настройки на мобилна мрежа

background image

Настройки на мобилна мрежа

Устройството ви превключва автоматично между мобилните мрежи в зависимост от наличните в

различните области мобилни мрежи. Можете също така да настроите ръчно устройството ви да

използва определен вид мобилна мрежа, например WCDMA или GSM.

Избор на мрежов режим

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Режим на мрежата.

4

Изберете мрежов режим.

Ръчен избор на друга мрежа

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Докоснете Режим на търсене > Ръчен.

4

Изберете мрежа.

Ако изберете дадена мрежа ръчно, устройството ви няма да търси други мрежи дори ако
излезете от обхвата на ръчно избраната мрежа.

Активиране на функцията за автоматично избиране на мрежа

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

2

Намерете и докоснете Още… > Мобилни мрежи > Мрежови оператори.

3

Докоснете Режим на търсене > Автоматично.

Роуминг с пренос на данни

Някои мрежови оператори позволяват да изпращате и получавате мобилни данни, когато сте в

роуминг извън обхвата на мрежата на оператора ви. Препоръчително е предварително да

проверите съответните цени за пренос на данни.

Активиране на роуминг с пренос на данни

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Сложете отметка в квадратчето Роуминг на данни.

Активирането на преноса на данни в роуминг е невъзможно, когато връзките за пренос на
данни са деактивирани.

36

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.